ASOCIÁCIA ORGANIZÁCIÍ ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH OBČANOV SR


Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR je partnerom v 2 projektoch EQUAL:

 1. Kvalita v podporovanom zamestnávaní
  Predstaviteľom rozvojového partnerstva je Agentúra pre podporované zamestnávanie
   
 2. DIVES - dištančné vzdelavánie pre Slovensko
  Predstaviteľom rozvojového partnerstva je Občianske združenie Dom Európy.
 
    1  Kvalita v podporovanom zamestnávaní


 

Účasť AOZPO SR na EQUAL projekte – Kvalita v podporovanom zamestnávaní

Posilňovanie kapacity služieb podporovaného zamestnávania v sieti služieb zamestnanosti ako aktéra vyrovnávania príležitostí znevýhodnených osôb na trhu práce

 

PRÍPRAVNÁ ETAPA - vytváranie rozvojových partnerstiev, tvorba spoločnej stratégie a akčného plánu, odsúhlasenie pracovného plánu pre nadnárodnú spoluprácu – január 2005 – jún 2005

 

Akcia č. 1 - Vytváranie rozvojových partnerstiev (ďalej len RP)

 • cieľ – uzatvorenie a podpísanie Dohody o rozvojovom partnerstve v rámci projektu (štruktúrovanie jednotlivých aktivít zadefinovanie úlohy, kompetencie a zodpovednosti a dopracovanie podrobného rozpočtu)
 • obsah – príprava podporných dokumentov – povinných príloh potrebných pre uzatvorenie Dohody (viď prílohu). Poskytnutie kontaktných údajov ostatným partnerom projektu, vrátane elektronickej pošty a webovskej stránky. Dopracovanie projektu z hľadiska účasti AOZPO SR, vypracovanie spoločného plánu činnosti.
 • časový harmonogrampríprava dokumentov do 28. apríla, podpísanie Dohody do 30. apríla 2005.
 • líder - RJP
 • účasť ostatných partnerov spolupráca pri výmene kontaktov a pri vypracovaní spoločného plánu činnosti
 • územie realizácie - Bratislava
 • rozpočet

 

IMPLEMENTAČNÁ ETAPA – implementácia pracovného plánu rozvojového partnerstva: júl 2005 - marec 2007

 

Akcia č. 2 - Prieskum, analýza a vyhodnotenie stavu podporovaného zamestnávania vo vzťahu k službám zamestnanosti

 • cieľ - poznanie východiskovej situácie v oblasti podporovaného zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím v  západoslovenskom, stredoslovenskom a východoslovenskom regióne
 • obsah – príprava dotazníkov pre MNO, ktoré sú členmi AOZPO SR o ich súčasných možnostiach poskytovania služieb podporovaného zamestnávania a o možnostiach spolupráce s regionálnymi Agentúrami podporovaného zamestnávania a s Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Zmapovanie aktuálnej úspešnosti pri umiestňovaní osôb so zdravotným postihnutím na trhu práce, zmapovanie spoločenských postojov.
 • časový harmonogramjúl 2005 – 31. október 2005
 • líder – AOZPO SR
 • účasť ostatných partnerov odborná pomoc pri analýze výsledkov prieskumu – MESA 10, poskytnutie informácie o počte agentúr podporovaného zamestnávania, analýza zamestnávateľských štruktúr v sledovaných regiónoch - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • územie realizácie – západoslovenský, stredoslovenský a východoslovenský kraj
 • rozpočet

 

Aktivita č. 3 - Budovanie ľudských zdrojov

 • cieľ – vypracovanie plánu budovania ľudských zdrojov v úzkej spolupráci s MNO ľudí so zdravotným postihnutím
 • obsah - v spolupráci s MNO zdravotne postihnutých občanov zmapovanie stavu ľudských zdrojov v MNO sledovaných regiónov, ich úrovne vzdelania a pripravenosti poskytovať služby zamestnanosti. Vytvorenie základných predpokladov pre výber vhodných pracovníkov a ich personálnu prípravu (príprava vzdelávacích tréningov)
 • časový harmonogramnovember 2005 – 31. marec 2006
 • líder – AOZPO SR
 • účasť ostatných partnerov spolupráca pri analýze a vypracovávaní plánu budovania ľudských zdrojov - RJP
 • územie realizácie – sledované regióny
 • rozpočet

 

Aktivita č. 4 - Implementácia akreditovaného pilotného vzdelávania

 

 • cieľ – účasť v práci lektorského tímu, vytvorenie akreditovaného vzdelávacieho programu “Podporované zamestnávanie", realizácia vzdelávacieho programu
 • obsah - spolupráca pri výbere a vytváraní lektorského tímu, odborná spolupráca pri tvorbe akreditovaného vzdelávacieho programu, pri príprave e-mailovej konferencie a následne pri modifikácii akreditovaného vzdelávacieho programu. Praktická aplikácia a využitie skúseností z medzinárodného projektu EQM-PD (Európsky manažment kvality pre profesionálov, ktorí pracujú s osobami so zdravotným postihnutím – modul poradenstvo a modul zamestnávanie) v rámci programu Leonardo da Vinci.

Spolupráca pri výbere organizácií a účastníkov pre vzdelávanie v 3 kvalifikačných skupinách.

 • časový harmonogramnov. 2005 – 31. marec 2007
 • líder – RJP, AOZPO SR
 • účasť ostatných partnerov spolupráca na tvorbe lektorského a supervízneho tímu (MESA 10, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
 • územie realizácie – Bratislava
 • rozpočet

 

Aktivita č. 5 - Tvorba študijných materiálov a metodík

 

 • cieľ – vytvorenie študijných materiálov, vytvorenie príslušných metodík pre manažérov, pracovníkov agentúr a pre pracovných asistentov, odporúčame vytvoriť príručky aj pre personalistov podnikov, ktoré zamestnávajú viac ako 20 zamestnancov.
 • obsah – štúdium literatúry, najmä zo zahraničných zdrojov, štúdium medzinárodných dokumentov, smerníc EU. Do obsahu študijných materiálov je potrebné zaradiť: * * princípy bezbariérovosti verejných budov, priestorov, pracovísk, dopravných systémov

* informácie o dostupných kompenzačných pomôckach a o možnostiach úpravy pracovného miesta

* informácie o využívaní informačno-komunikačných technológií v pracovnom procese

* aktuálnu legislatívu o službách zamestnanosti, o sociálnom poistení, o sociálnej pomoci (resp. o dlhodobej starostlivosti a o integrácii osôb so zdravotným postihnutím)

 • časový harmonogramseptember 2005 – 31. jún 2006
 • líder – lektorský tím, RJP
 • účasť ostatných partnerov spolupráca najmä pri príprave metodík
 • územie realizácie – Bratislava
 • rozpočet

 

Aktivita č. 6 - Rovnosť šancí

 

 • cieľ – zabezpečenie rovnosti šancí pre mužov i ženy so zohľadnením sťaženej situácie žien so zdravotným postihnutím pri umiestňovaní sa na trhu práce
 • obsah – spolupráca s MNO občanov so zdravotným postihnutím pri realizácii plánu budovania ľudských zdrojov a pri uplatňovaní sa v službách podporovaného zamestnávania so zachovaním princípu rovnosti šancí
 • časový harmonogrampočas celého projektu
 • líder – AOZPO SR, RJP
 • účasť ostatných partnerov konzultačná – podľa potreby
 • územie realizácie – príslušné regióny Slovenska
 • rozpočet

 

Aktivita č. 7- Štandardizácia kvality služby podporovaného zamestnávania

 • cieľ - implementácia kvalitatívnych ukazovateľov poskytovanej služby, zverejnenie na web stránkach zúčastnených partnerov a v tlači - napr. v Hospodárskych novinách, Trende a pod.
 • Obsah – zavedenie štandardizácie kvality služieb podporovaného zamestnávania na základe využitia skúsenosti zahraničných expertov a výsledkov z medzinárodného projektu EQM-PD (Európsky manažment kvality pre profesionálov, ktorí pracujú s osobami so zdravotným postihnutím – modul poradenstvo a modul zamestnávanie) v rámci programu Leonardo da Vinci, testovanie a overovanie si týchto kvalitatívnych ukazovateľov. Informovanie aj podnikateľov cez Asociáciu zamestnávateľských zväzov a združení
 • časový harmonogramoktóber 2006 – 31. september 2007
 • líder – AOZPO SR, RJP
 • účasť ostatných partnerov - Tím pre štandardizáciu určený RJP
 • územie realizácie – zúčastnené organizácie z príslušných regiónov
 • rozpočet

Aktivita č. 8 - Medializácia

 • cieľ - informovanosť čo najširšej verejnosti
 • obsah - príprava materiálov pre medializáciu vo verejno-právnej televízii (STV - napr. v rámci relácie "Cesty nádeje" a relácií pre nepopčujúcich), v Slovenskom rozhlase (napr. v regionálnom vysielaní, v relácii "kontakty" ai.) v periodikách: Hospodárske noviny, SME, Národná obroda a i. V polovici projektu a na konci projektu zorganizovanie tlačovej konferencie, ktorá bude informovať o výsledkoch projektu
 • časový harmonogrampočas celého projektu
 • líder - RJP, AOZPO SR
 • účasť ostatných partnerov - podľa záujmu
 • územie realizácie – miestne a celoslovenské médiá
 • rozpočet

 

Aktivitata č. 9 - Facilitácia regionálnych podporných sietí

 • cieľ - zlepšenie spolupráce MNO, Agentúr a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, manažérov DSS na úrovni regiónov, nadviazanie kontaktov s regionálnymi zamestnávateľskými zväzmi a združeniami,
 • obsah - organizovanie pravidelných (štvrťročných) stretnutí organizácií, ktoré poskytujú služby podporovaného zamestnávania, výmena aktuálnych informácií, za účasti prizývaných zástupcov pobočiek Sociálnej poisťovne, pracovníkov mestských a miestnych samospráv, zamestnávateľských zväzov.
 • časový harmonogramjanuár 2006 - jún 2007
 • líder - RJP, Ústredie, AOZPO SR
 • účasť ostatných partnerov - priebežná, podľa potreby
 • územie realizácie – príslušné regióny
 • rozpočet

 

 

ETAPA ROZŠIROVANIA VÝSLEDKOV - BUDOVANIE TEMATICKÝCH SIETÍ, ŠÍRENIE DOBREJ PRAXE A TVORBA MOŽNOSTI OVPLYVNENIA NÁRODNEJ POLITIKY apríl 2006 – december 2007

 

Aktivita č. 10 – Rozširovanie výsledkov a dosahu projektu

 

 • cieľ - informovanosť organizácií o priebehu realizácie projektu, o štandardoch, o metódach facilitácie spolupráce a komunikácie partnerov na regionálnej úrovni
 • obsah - využívanie rôznych foriem šírenia výsledkov projektu a skúseností - dobrej praxe, cez priamu komunikáciu, elektronickú poštu, tvorbu web- stránok, medializáciu, ale aj v rámci konferencií a seminárov
 • časový harmonogram apríl 2006 - december 207
 • líder - RJP
 • účasť ostatných partnerov - podľa záujmu
 • územie realizácie – všetky dotknuté regióny
 • rozpočet

 

Aktivita č. 11 – Nadnárodná spolupráca

 • cieľ - zapojenie skúseností rozvojových partnerstiev zo zahraničia, zorganizovanie medzinárodného odborného seminára, vydanie zborníka príspevkov - v jazyku slovenskom aj anglickom
 • obsah - rozvojové partnerstvo sa bude snažiť zapájať skúsenosti rozvojových partnerstiev zo zahraničia najmä z oblasti štandardizácie (Česká republika), vzdelávania (Írsko) a prepájania kvality služby podporovaného zamestnávania na kvalitatívne meratele existujúcich služieb zamestnanosti (Rakúsko). Zorganizuje sa 2-dňový medzinárodný odborný seminár o rozličných modeloch a skúsenostiach z fungovania siete verejnoprospešných služieb zamestnávania pre osoby so zdravotným postihnutím a z aplikovania štandardov služby podporovaného zamestnávania na Slovensku a v iných krajinách. Zo seminára bude vydaný zborník príspevkov. Štandardy kvality budú sprístupnené v slovenčine a v angličtine na web-stránke, cez ktorú bude prebiehať aj e-mailová konferencia.
 • časový harmonogramseptember 2005 - december 2007
 • líder - RJP, AOZPO SR
 • účasť ostatných partnerov - podľa potreby
 • územie realizácie – medzinárodná spolupráca
 • rozpočet

 

 

 

Aktivity č. 12 Vyhodnotenie kvality práce zúčastnených organizácií poskytujúcich službu podporovaného zamestnávania

 

 • cieľ - vyhodnotenie kvality práce zúčastnených organizácií
 • obsah - sledovanie, sumarizovanie, vyhodnocovanie a analýza priamych výsledkov práce zúčastnených organizácií, poskytujúcich služby podporovaného zamestnávania pri umiestňovaní klientov na trhu práce. Všetky musia dosiahnuť minimálnu 30% mieru úspešnosti pri zamestnávaní svojich klientov.
 • časový harmonogramapríl 2006 - december 2007
 • líder - RJP, príslušné tímy (lektorský, supervízorský, metodický)
 • účasť ostatných partnerov - MESA 10 - spolupráca najmä pri analýze priamych výsledkov práce, AOZPO SR - spolupráca pri zbere údajov a ich vyhodnocovaní cez MNO združujúce osoby so zdravotným postihnutím
 • územie realizácie – všetky dotknuté regióny
 • rozpočet

 

ETAPA TECHNICKEJ POMOCI NA PODPORU A  MONITOROVANIE VYKONÁVANIA PROGRAMU IS EQUAL - december 2004 – máj 2005 (?)

 

Aktivita č. 13 - Monitorovanie realizácie projektu

 

 • cieľ - príprava štvrťročných monitorovacích správ
 • obsah - relevantné mediálne výstupy a výsledky realizovaných čiastkových cieľov.
 • časový harmonogramdecember 2004 - máj 2007 (?)
 • líder - RJP
 • účasť ostatných partnerov - príprava podkladov pre štvrťročné správy
 • územie realizácie – Bratislava
 • rozpočet

 

 

    2  DIVES - dištančné vzdelavánie pre Slovensko
 

 

Cieľ aktivity

Cieľom projektu je vytvorenie dištančného on-line kurzu pre cieľové skupiny s obmedzeniami alebo ohrozeniami na trhu práce, ktorý zodhľadňuje ich špecifiká a potreby a dáva im viac možností uplatnenia sa trhu práce.

 

Vymedzenie aktivity (obsahové vymedzenie aktivity, najmä prostredníctvom definovania činností, ktoré budú súčasťou realizácie aktivity ako i vymedzenie podstaty inovatívnosti prístupu riešenia v rámci danej aktivity)

Kurz dištančného vzdelávania bude pripravený v súlade s potrebami cieľových skupín a zvolenej metódy dištančnou on-line formou expertmi, ktorí sa dlhodobo zaoberajú témami jednotlivých modulov, aktívne prednášajú, resp. majú skúsenosti s prípravou učebných osnov.

Jeho inovatívnosť spočíva v:

 • obsahu vzdelávania – účastníci si musia povinne zvoliť modul 1 - Medzinárodno-politický prehľad, európska integrácia v slovenskom alebo anglickom jazyku v kombinácii s minimálne jedným alebo 2 ďalšími modulmi. Povinné absolvovanie základného modulu prispeje k rozšíreniu všeobecného prehľadu frekventantov, k získaniu vedomostí o politickom postavení Slovenska v medzinárodných štruktúrach, Európskej únii a i., čo rozšíri ich kvalifikáciu a zvýši ich možnosti uplatnenia sa na trhu práce.
 • metóde vzdelávania – kurz je realizovaný dištančnou on-line formou, ktorá dáva široké možnosti zapojenia sa znevýhodnených skupín do vzdelávania
 • vo vytvorení podporných centier pre dištančné on-line vzdelávanie – vytvorením 24 centier na podporu frekventantov a uľahčenie ich prístupu k internetu.

Kurz bude pripravený pre tieto cieľové skupiny:

 • Absolventi škôl (stredných, vysokých)
 • Občania so zmenenou pracovnou schopnosťou, zdravotne postihnutí
 • Osoby po materskej alebo rodičovskej dovolenke
 • Osoby po skončení základnej vojenskej služby
 • Dlhodobo nezamestnaní
 • Osoby nad 50 rokov
 • Neštátne neziskové organizácie

Kurz bude pozostávať z nasledujúcich modulov:

1. Medzinárodno-politický prehľad, európska integrácia

1.A Political overwiev and international organizations, European integration

(povinný v slovenskej alebo anglickej verzii )

2. Interpersonálne vzťahy a komunikácia (voliteľný)

3. Podnikanie na Slovensku (voliteľný)

4. Regionálna politika a Štrukturálne fondy EÚ (voliteľný)

5. Projektový manažment (voliteľný)

5.A Project cycle management (voliteľný, anglická alternatíva modulu č. 5)

6. Občianska spoločnosť, komunitný rozvoj, dobrovoľníctvo (voliteľný)

7. Verejná politika a verejná správa (voliteľný)

7.A Public Policy and Public Administration (voliteľný, anglická alternatíva

modulu č.7)

8. Anglický jazyk pre začiatočníkov

9. Anglický jazyk pre stredne pokročilých

V rámci realizácie kurzu distančného vzdelávania bude úlohou člena RP najmä:

 

Nadviazanie partnerstva so subjektami sprostredkujúcimi kurz cieľovým skupinám

Úspešnosť kurzu a dosiahnutie vytýčených cieľov projektu bude závisieť aj od počtu a štruktúry jeho účastníkov, resp. absolventov. Nevyhnutnou súčasťou jeho prípravy bude preto nadviazanie spolupráce s organizáciami a inštitúciami, ktoré zaradia ponúkaný dištančný kurz do ponuky vzdelávania pre cieľové skupiny, s ktorými pracujú pri svojom každodennom pôsobení a aktivitách.

Pôjde predovšetkým o nasledovné inštitúcie a organizácie:

 • Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a ich detašované pracoviská – odbory služieb zamestnanosti v Banskobystrickom, Košickom, Nitrianskom, Prešovskom, Trenčianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji,
 • Stredné školy – ktoré môžu poskytnúť informácie absolventom stredných škôl, ktorí si budú chcieť rozšíriť vzdelanie alebo kvalifikáciu ponúkaným kurzom, resp. neuspejú pri hľadaní zamestnania po skončení školy, alebo nebudú prijatí na štúdium na vysokej škole.
 • Študijné oddelenia vysokých škôl, asociácie, združenia a spolky vysokoškolských študentov – ktoré sa môžu podieľať na ponuke možnosti rozšírenia vzdelania v oblastiach, ktoré nie sú súčasťou kurikula niektorých študijných odborov.
 • Materské centrá – poskytujúce informácie, poradenstvo, služby a kultúrne, vzdelávacie a osvetové aktivity rozličného druhu pre ženy na materskej dovolenke,
 • Vojenské útvary – ktoré môžu pomôcť sprostredkovať informácie o možnosti
  účasti na kurze končiacim absolventom základnej vojenskej školy,
 • Neziskové neštátne organizácie a ich združenia
 • Organizácie združujúce zdravotne postihnutých občanov
 • Platené i neplatené zdroje informácií o vzdelávaní – portály a ďalšie internetové stránky zamerané na vzdelávanie, resp. určené pre cieľové skupiny programu dištančného vzdelávania.
 • Ďalšie regionálne organizácie pracujúce s cieľovými skupinami.

Získavanie a výber účastníkov
Účastníci dištančného programu ďalšieho vzdelávania budú získavaní v úzkej spolupráci s vyššie uvedenými inštitúciami na základe prihlášky a stanovených kritérií. Aktívne získavaní budú aj prostredníctvom regionálnych partnerských organizácií v projekte (ZIPCEM, ZEIC, AOZPO SR), pomocou platenej i neplatenej inzercie a osobnými stretnutiami s cieľovými skupinami prostredníctvom informačných seminárov v jednotlivých regiónoch. Semináre a ďalšie informačné aktivity budú realizované v spolupráci s partnerskými organizáciami.

Minimálnym predpokladom na zaradenie do kurzu je ukončené stredoškolské vzdelanie, napísanie stručného motivačného listu a deklarovaná ochota absolvovať kurz v stanovenom rozsahu. Projekt v plnom rozsahu rešpektuje zásadu rovnosti príležitostí.

Vytvorenie siete regionálnych kontaktných centier
S cieľom uľahčiť prístup frekventantov kurzu k počítaču a zabezpečiť tak ich plynulú a bezproblémovú účasť na on-line vzdelávacích aktivitách v priebehu kurzu bude vytvorená sieť regionálnych kontaktných pracovísk, na ktorých budú môcť účastníci bezplatne využívať počítačové zariadenie s prístupom na internet.

Regionálne kontaktné centrá budú plniť nasledujúce funkcie:

 • vyhľadávanie potenciálnych účastníkov kurzu,
 • poskytovanie informácií, asistencie a poradenstva záujemcom,
 • rozširovanie informácií o kurze v regióne svojej pôsobnosti,
 • umožnenie prístupu k počítaču účastníkom z daného regiónu a tým uľahčenie ich štúdia, získavania študijných materiálov, komunikácie s lektormi a pod.
 • šírenie informácií o dištančnom vzdelávaní,
 • spolupráca pri umiestňovaní absolventov na trhu práce.

Kontaktnými miestami budú vybrané členské a spolupracujúce organizácie členov rozvojového partnerstva:

  1. ZIPCEM - Združenie informačných a poradenských centier mladých - Informačné centrá mladých (ICM)
  2. AOZPO SR - Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov v SR – zastrešujúce organizácie zdravotnej postihnutých občanov,
  3. ZEIC – Združenie EIC v SR - Európske informačné centrá (EIC)

Regionálne centrá, koordinované AOZPO SR budú pôsobiť v nasledujúcich mestách:

1. Bezbariérové centrum

Strojnícka fakulta TU Košice,
Letná 9
042 00 Košice
Tel./fax: 055/602 2654
Kontaktná osoba: prof.Ing. Dušan Šimšík, PhD.
e-mail: dusan.simsik@tuke.sk

2. Via orbis n.o. - poradenstvo pre telesne postihnutých

Rudohorská 27
974 11 Banská Bystrica
Tel./fax: 048/417 1704
Kontaktná osoba: Ing. Milan Vačok
e-mail: vacokm@stonline.sk

3. Organizácia TŤP a vozíčkárov v SR v spolupráci s Ústavom technológie vzdelávania UKF v Nitre

Ľuda Okánika 6a
949 01 Nitra l
Tel./fax: 037/631 7219
Kontaktné osoby: Viliam Franko, Doc. Ing. J. Polák
e-mail:rsonitra@naex.sk

4. Pedagogická a sociálna akadémia

Komenského 12
984 18 Lučenec
Tel.: 047/432 1812; fax: 047/433 0311
Kontaktná osoba: Mgr. Ondrej Veselý
e-mail: pasa@lc.psg.sk

5. Slovenský zväz sclerosis multiplex

Krajinská 8
921 01 Piešťany
Tel.: 033/762 3136 M - 0908/072278
Kontaktná osoba: Ing. Lenka Skačanová
e-mail: skacanova@kios.sk

Všetky uvedené regionálne kontaktné centrá disponujú potrebnými technickými aj personálnymi zdrojmi, ktoré môžu poskytnúť aj účastníkom navrhovaného programu dištančného vzdelávania v početných mestách, resp. regiónoch Slovenska. Organizácie zdravotne postihnutých občanov sú vybavené potrebnou technikou a prostredím pre zdravotne postihnutých účastníkov kurzu (počítače so zvukovým výstupom, prispôsobené klávesnice, bezbariérový prístup etc.).

Vytvorenie regionálnej podpornej siete prispeje k budovaniu rovnakých príležitostí pre osoby z regionálne znevýhodnených a odľahlých regiónov, ekonomicky znevýhodnené osoby, účastníkov bez možnosti prístupu k počítaču apod.

 

Postup realizácie aktivity (s vymedzením etáp a kontrolných termínov vo forme harmonogramu realizácie aktivity)

V prílohe

Zodpovednosť za realizáciu aktivity (určenie člena partnerstva zodpovedného za realizáciu aktivity a všetkých členov partnerstva a subdodávateľov podieľajúcich sa na zabezpečovaní realizácie jednotlivých činností v rámci aktivity)

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých osôb v SR (AOZPO SR) - (subdodávatelia – organizácie zdravotne postihnutých občanov, členské organizácie AOZPO SR, organizácie pracujúce so zdravotne postihnutými občanmi v oblasti vzdelávania)

AOZPO SR – organizácia koordinujúca realizáciu projektových aktivít svojimi členskými a ďalšími organizáciami a zodpovedajúca za ich priebeh v súlade so schváleným projektom, publicitu a i.

Podporné centrá budú zabezpečovať:

 • vyhľadávanie potenciálnych účastníkov kurzu,
 • poskytovanie informácií, asistencie a poradenstva záujemcom o vzdelávanie,
 • rozširovanie informácií o kurze v regióne svojej pôsobnosti,
 • šírenie informácií o dištančnom vzdelávaní,
 • umožnenie prístupu k počítaču účastníkom z daného regiónu a tým uľahčenie ich štúdia, získavania študijných materiálov, komunikácie s lektormi a pod.
 • asistencia pri umiestňovaní frekventantov na trh práce,
 • logistická pomoc pri organizovaní miestnych aktivít.