ASOCIÁCIA ORGANIZÁCIÍ ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH OBČANOV SR


Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR je partnerom v 2 projektoch Leonardo da Vinci:
 1. EQM-PD "Európsky manažment kvality pre profesionálov, ktorí pracujú so zdravotne postihnutými ľuďmi".
  Koordinátorom medzinárodného projektu je S.I.N.N Sozial INnovatives Netz / Graz, Rakúsko.
   
 2. EBIFF "Európsky certifikát pre vzdelávanie profesionálov, ktorí pracujú v oblasti včasnej intervencie u detí".
  Koordinátorom medzinárodného projektu je S.I.N.N Sozial INnovatives Netz / Graz, Rakúsko.
    1  EQM-PD "Európsky manažment kvality pre profesionálov, ktorí pracujú so zdravotne postihnutými ľuďmi."


Cieľ a výsledky

EQM - PD v kooperácii s relevantnými partnermi (výskum, finančný sektor, služby a zdravotne postihnuté osoby) definuje kritériá kvality pre päť základných modulov. Tieto moduly reprezentujú kľúčové procesy v oblastiach a) vzdelávanie, b) spôsob života c) práca d) voľný čas a e) poradenstvo vzhľadom na zdravotne postihnuté osoby . Hlavnou cieľovou skupinou pre program (v zmysle ďalších výchovných programov) sú profesionáli, ktorí priamo pracujú so zdravotne postihnutými osobami. Definícia kritérií pre manažment kvality a vypracovanie nástroja pre hodnotenie (online dotazník) je dôležitým nástrojom pre samo-hodnotenie inštitúcie za účasti samotných osôb so zdravotným postihnutím v týchto procesoch.


Postupy

Partneri analyzujú a definujú kritériá kvality pre rôzne relevantné oblasti (vzdelávanie, spôsob života, práca, voľný čas, poradenstvo). Okrem toho sprievodnými modulmi sú "účasť klientov, komunikácia s klientmi (v zmysle teoretických postupov) a rozširovanie informácií". Výsledkom projektu bude:

 1. Online dotazník pre hodnotenie kvality kľúčových procesov pri práci so zdravotne postihnutými ľuďmi. Dotazník bude k dispozícii pre profesionálov, aj klientov.
 2. Program ďalšieho vzdelávania pre profesionálov

Zdravotne postihnuté osoby sú schopné využiť tento nástroj na podporu diskusií o kvalite a na zmenu postupov.

Program zblíži rozdiel vo vzdelaní medzi pracovníkmi a stredným manažmentom. Profesionáli, ktorí pracujú priamo s klientmi - na základe nástrojov a programu - sa stanú manažérmi kvality (Q - managers) svojej vlastnej práce, podporovaní potrebami a hodnotením klientov. Program pre ďalšie vzdelávanie "EQM-PD" bude k dispozícii, nástroj poslúži ako základ pre pilotné vyhodnocovanie a proces certifikácie.

V každom module bude pilotný postup a on line dotazník bude k dispozícii pre profesionálov, aj pre klientov v rôznych európskych jazykov.

Prednáška o projekte   - prezentácia v PowerPointe

Etapy práce:
 1. Analýza: od 11/03 do 04/04
 2. Hľadanie konsenzu: od 05/04 do 11/04
 3. Obdobie operačnej činnosti: od 11/04 do 04/05
 4. Produkcia: od 05/05 do 10/05
 5. Pilotný postup / vyhodnotenie: od 11/05 do 04/06
 6. Finalizácia: od 05/06 do 10/06
Výsledky
 • On line dotazník pre hodnotenie parametrov kvality
  • v oblasti vzdelávania zdravotne postihnutých občanov
  • v oblasti práce pre zdravotne postihnutých občanov
  • v oblasti trávenia (využívania) voľného času
  • v oblasti spôsobu života zdravotne postihnutých občanov
  • v oblasti poradenstva pre zdravotne postihnutých občanov
 • Program pre ďalšie vzdelávanie profesionálov, ktorí priamo pracujú so zdravotne postihnutými občanmi (CD - ROM, didaktické materiály).
Hodnotiaci inštrument
pomôcka na seba-hodnotenie kvality práce profesionálov a hodnotenie ich práce klientmi

Príručka pre certifikačný proces
postup pri certifikačnom procese pre absolventov študijného programu so zameraním na zvýšenie kvality práce profesionálov, ktorí poskytujú služby ľuďom so zdravotným postihnutím

Operatívni partneri a ich zodpovednosť: Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR:
hlavná zodpovednosť v module "poradenstva" a podpora v module "komunikácia" (Slovensko)

Centro de Investigacion en MinusvalidasUniversity of Cadiz:
hlavná zodpovednosť v module "hodnotenie" a podpora v module "nástroje" (Spain)

European Association of Social Service Providers:
hlavná zodpovednosť v module "rozširovanie informácií" and "účasť" (Belgium)

FundatiaH:
hlavná zodpovednosť v module "voľný čas" a podpora v module "vzdelávanie" (Rumania)

Interessensvertretung behinderter ArbeitnehmerInnen:
hlavná zodpovednosť v module "work" a podpora v module "poradenstvo" (Austria)

Lebenshilfe Graz und Umgebung - Voitsberg:
hlavná zodpovednosť v module "nástroje" a podpora v module: "voľný čas" a "vyhodnotenie" (Austria)

Marie Curie Association:
hlavná zodpovednosť v module "spôsob života" a podpora v module "práca" (Bulgaria)

SIGA:
hlavná zodpovednosť v module "rozširovanie informácií" in Poland

S.I.N.N. (Social Innovative network):
iniciátor a koordinátor (Austria)

Szechenyi Istvan University:
hlavná zodpovednosť v module "vzdelávanie" a podpora v module koordinator v oblasti didaktického materiálu. (Hungary)

Wyzsza szkola humanistyczno-economiczna w Lodzi:
hlavná zodpovednosť v module "komunikácia - filozofické otázky" (Poland)

Kontakty
 • Dr. Manfred Pretis, project kontraktor
  Lerchengasse 4c, A-8054 Graz
  Österreich
  Tel/Fax +43-316/251699
  Neue Nummer +43-699-12652070

 • S.I.N.N. Sozial INnovatives Netz
  Unternehmensberatung, Psychologie,
  Integrationspädagogik
  email office@sinn-evaluation.at
  http://www.sinn-evaluation.at/

 • Astrid Czerweny, project coordinator
  S.I.N.N. (Sozial INnovatives Netz)
  Lerchengasse 4c
  A-8054 Graz
  Mail: astrid.czerweny@utanet.at
  Phone : 0043-699-12652071
  http://www.eqm-pd.com/



    2   EBIFF "Európsky certifikát pre vzdelávanie profesionálov, ktorí pracujú v oblasti včasnej intervencie u detí"
 
Včasná podpora (IFF- Interdisziplinäre Frűhfőrderung und Familienbegleitung) deťom so zdravotným postihnutím (400.000 detí v EU) je holistickou metódou včasnej intervencie a prevencie dlhodobých obmedzení (vek: 0-6 rokov). IFF bolo zavedené v pozdných 70-tich rokoch v celej Európe - rôznymi právnymi, organizačnými a vzdelávacími prístupmi. Osoby, ktoré pracujú vo včasnej intervencii, prichádzajú z rôznych oblastí, ako je špeciálna pedagogika, (AT, DE, LU), medicína (LT, IT, EE) alebo pracujú v kombinácii s psycho -sociálnymi službami (NO).

Neexistuje žiadna krajina v Európe, ktorá by mala štandardizované vzdelávanie pre túto profesiu.

Cieľ a výsledky EBIFF má dva väčšie ciele:
 • vytvoriť porovnateľné formálne a neformálne národné výcvikové systémy (IFF)
 • zlepšiť dostupnosť k profesionálnemu výcviku.
Oba ciele sa dajú dosiahnuť pomocou nasledujúcich výstupov:
 • Európsky vzdelávací certifikát "Včasná intervencia" (EBIFF) na základe ECTS
 • Priamy seba hodnotiaci inštrument pre vyhodnotenie formálneho a neformálneho vzdelávania pre profesionálov včasnej intervencie a pre vzdelávacie inštitúcie.
 • Dočasné certifikačné komisie, pozostávajúce z predstaviteľov rôznych vzdelávacích inštitúcií, tvorcov vzdelávacích programov, z profesionálnych organizácií a zo zástupcov užívateľov (rodičov). Ich úlohou je zhodnotiť dosiahnutie vzdelávacej úrovne na báze EBIFF.
 
Postupy
 1. EBIFF analyzuje formálne a neformálne vzdelávacie príležitosti a
 2. definuje špecifiká povolania (IFF) vzhľadom na nevyhnutný obsah učebných osnov.
 3. Systém ECTS bude zavedený a prispôsobený pre prenos do formálnych a neformálnych vzdelávacích postupov vo včasnej intervencii.
 4. Využitie ECTS, vrátane pilotného projektu v partnerských krajinách, umožní porovnateľnosť a možnosť využitia požadovanej kvalifikácie.
 5. Pre začiatok ustanovenie dočasných certifikačných komisií umožní akreditáciu oboch výcvikových programov, formálneho aj neformálneho, na základe Európskeho vzdelávacieho certifikátu.
 6. Udržateľnosť bude zabezpečená cez stratégiu rozširovania.
Kurikulum odborného doškolovania vo Včasnej intervencii   - prezentácia v PowerPointe

 
Partnerstvo :
 1. Maximálne geografické včlenenie spôsobom spojenia formálnych a neformálnych vzdelávacích programov do širokej celoeurópskej škály (AT, BE, CZ, EE, ES, GR, IE, IT, LT, NL, NO, PL, RO).
 2. Identifikácia relevantnej expertnej vedomosti cestou zahrnutia inštitúcií, ktoré reprezentujú najlepšie príklady včasnej intervencie z praxe.
 3. Maximálne zainteresovanie rôznych sektorov:
  1. priaznivci (profesionáli a rodičia)
  2. vzdelávacie inštitúcie
  3. výskumné inštitúcie (univerzity), tvorcovia vzdelávacích programov (ministerstvo školstva CZ)
 4. Maximálne rozširovanie v rámci Európy (Európska asociácia) a začlenenie existujúcich sietí od začiatku projektu.
 
Dotknuté skupiny: Primárne dotknutá skupina:
Experti včasnej intervencie, t.j. v starostlivosti, terapii zdravotne postihnutých alebo ohrozených (malých) detí a ich rodičov (riziková skupina od 2,6 to 7 % každej vekovej kategórie).

Sekundárne dotknutá skupina:
Zúčastnené rodiny (1,6 až 3% Európskych-agentúrnych organizácií), alebo okolo 400.000 rodín (veková skupina medzi 0 and 6): Žiadna iná práca nie je tak komplexná ako IFF (Speck), pretože práca sa vykonáva v rodinách, je založená na nejasnej prognóze, využíva rozličné metódy (napr. v závislosti na veku dieťaťa, na druhu postihnutia, alebo na motivácii)
 


Porovnateľnosť vzdelávacej kariéry umožňuje spoločnú európsku koncepciu nevyhnutnej základnej klasifikácie podľa IFF. IFF vyžaduje sústavné celoživotné individuálne učenie a ďalšie vzdelávanie, vzhľadom na individuálne potreby rodín a vzhľadom na sústavné narastanie poznatkov (neurológia, systémy, rozvojová psychológia, genetika, ...). Európsky vzdelávací certifikát systemizuje a kompletizuje individuálne formy prístupu k vzdelávaniu a nevyhnutnej kvalifikácii.