ASOCIÁCIA ORGANIZÁCIÍ ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH OBČANOV SR


Osobitné označenia motorových vozidiel O2

Na hlavnú stránku

Nové osobitné označenia O2 motorových vozidiel prepravujúcich osoby ťažko pohybovo postihnuté. Vo veľkých mestách sa objavili viaceré prípady zneužívania osobitných označenia O2, používaných v motorových vozidlách, prepravujúcich osoby ťažko pohybovo postihnuté a následného využívania výhod, ktoré z nich vyplývajú. Preto Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov na Slovensku iniciovala zavedenie nových označení doplnených ochranným prvkom - hologramom, ktoré sa už v súčasnosti objavujú na motorových vozidlách prevážajúcich osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Postup bol prerokovaný s Prezídiom policajného zboru, s odborom dopravnej polície.

Nové označenia s hologramom sú vydávané osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu na základe preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Tieto označenia sú viazané na osobu, nie na motorové vozidlo, sú prenosné z vozidla na vozidlo a platia iba v čase keď vozidlo prepravuje, resp. prepravovalo, alebo bude prepravovať majiteľa označení. Osobitné označenia O2 si možno zakúpiť jedine u občianskych združení zdravotne postihnutých osôb (AOZPO SR, Slovenský zväz telesne postihnutých, Organizácia muskulárnych dystrofikov resp. iné), ktoré sa zaviažu rešpektovať zásady prijaté Slovenským zväzom telesne postihnutých: že osobitné označenia odpredajú iba osobám s ťažkým zdravotným postihnutím - s obmedzeniami v mobilite že budú viesť presnú evidenciu čísiel osobitných označení O2 a osôb, ktorým boli označenia odpredané. Centrálnu evidenciu osobitných označení vedie AOZPO SR.

Cena osobitných označení sa nezmenila (50,- Sk za dvojicu), ale časť získaných prostriedkov, aj vďaka podpore z rezervy predsedu vlády SR bude môcť byť poukázaná na konto "Slovensko bez bariér".