Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR
účet "Slovensko bez bariér"    č.ú.: 4000764033/3100
Žabotova 2, 811 04 Bratislava, Slovakia, tel./fax: 00421 2 52 444119
E-mail:aozpo@stonline.sk; http://www.aozpo.sk


Slovensko bez bariér


Bratislava, 16. februára  2007

Vážení priatelia, spolupracovníci,

prispievatelia pre pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím,

predovšetkým srdečná vďaka za doterajšie porozumenie, spoluprácu a štedrosť v prispievaní na účet "Slovensko bez bariér". Tešíme sa, že vďaka Vám môžeme výrazne zvyšovať kvalitu života ľudí a rodín, u ktorých došlo v dôsledku úrazu, choroby, resp. poruchy  vývinu k takej zmene zdravotného stavu, že sami nedokážu zvládnuť svoju životnú situáciu. Z Vašich príspevkov poskytujeme finančnú pomoc na odstránenie bariér v byte (dome), resp. na nákup pomôcky, ktorá kompenzuje funkčné obmedzenie a pomáha vytvárať aj ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím podmienky, porovnateľné životu zdravých ľudí, vracia im radosť zo života a často zachraňuje rodiny, kde aj v partnerských vzťahoch z pocitu bezvýchodiskovosti došlo ku v kritickej situácii.

Náročný rok, plný pozitívnych aj menej pozitívnych udalostí je za nami a my sa znova uchádzame o Vašu priazeň a obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste sa stali jedným z dobrovoľných prispievateľov na náš účet "Slovensko bez bariér" aj formou poskytnutia 2% z Vašej dane pre našu organizáciu.

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR (AOZPO SR) je strešnou celoslovenskou organizáciou, svojimi aktivitami napomáha predovšetkým vytváraniu podmienok pre integráciu ľudí so zdravotným postihnutím do plnohodnotného života cestou ovplyvňovania prípravy nových zákonov a ich novelizácie podľa aktuálnej situácie v reálnom živote. Iste poznáte našu webovú stránku (www.aozpo.sk), špeciálne projekt "Slovensko bez bariér", kde môžete sledovať ako používame finančné prostriedky, ktorými podporujete odstraňovanie bariér zo života ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím.

Podúčet "Slovensko bez bariér" vznikol na podporu potrieb ťažko telesne postihnutých ľudí a ich rodín, ktoré sú sociálne odkázané a ktoré si z vlastných prostriedkov nemôžu doplatiť zakúpenie potrebných kompenzačných pomôcok a zabezpečiť dôstojné životné podmienky, primerané ich postihnutiu. Vznikol v nádeji, že vďaka dobrovoľným príspevkom celej spoločnosti sa podarí rýchlejšie zmeniť životné prostredie, aby bolo priateľskejšie pre všetkých a podať ľuďom pomocnú ruku, aby sa čo najskôr mohli znova začleniť do plnohodnotného života. V prospech tejto myšlienky sa od r. 2000 každoročne organizujú aj súťaže "Samospráva a Slovensko bez bariér" a benefičné koncerty. Finančné prostriedky pre riešenie početných žiadostí, o ktorých v priebehu roka rozhoduje Správna rada účtu "Slovensko bez bariér", získavame rozličnými aktivitami, ale najmä vďaka sponzorskej pomoci jednotlivcov aj podnikateľov.

V r. 2006 sme rozdelili zhruba 500.000,- Sk, čím sme podporili 30 jednotlivcov (bližšie konkrétne informácie nájdete na www.aozpo.sk).

Veríme, že aj v tomto roku sa stanete jedným z dobrovoľných prispievateľov formou poskytnutia 2% z Vašej dane. Radi privítame aj Vaše podnety pre skvalitnenie našej práce. V prípade Vášho záujmu Vás radi aj osobne poinformujeme o našich aktivitách, môžeme Vám predložiť aj kompletnú dokumentáciu, ďakovné listy, ako aj fotoalbum pomôcok,  na ktoré sme poskytli príspevok. Na fotografiách sú často aj samotní  príjemcovia podpory.

Sme presvedčení, že Vaše cenné návrhy, aj  Vaša finančná pomoc prispeje k ďalšiemu rozvoju a skvalitneniu činnosti našej organizácie v prospech ľudí, ktorí túžia a snažia sa o rovnocenný život, napriek zdravotnému znevýhodneniu a výrazne sťaženým  životným podmienkam.

MUDr. Mária Orgonášová, CSc
čestná prezidentka AOZPO SR a členka
Správnej rady účtu "Slovensko bez bariér"

Prílohy:
Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% z dane
Potvrdenie o zaplatení dane

Postup krokov na poukázanie 2% pre zametnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

Postup krokov na poukázanie 2% pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2007


vybavuje: DekánkováCopyright © AOZPO SR 2007