GEMMA '93
AOZPO SR Občianske združenie
Rimavská Sobota

Projekt |  Príjmy |  Obdarovaní |  Súťaž
6.etapa síťaže |  Súťažné podmienky |  Ceny a čestné uznania |  História

Slovensko bez bariér


Prihlášky do súťaže:

Záväzná prihláška pre donorov a mediálnych partnerov DOC súbor PDF súbor
Záväzná prihláška pre mestá, obce a samosprávne kraje DOC súbor PDF súbor

Ak nemáte vo Vašom počítači nainštalovaný Adobe Acrobat Reader, môžete si ho stiahnuť tu:
PDF Actobat Reader


SAMOSPRÁVA A SLOVENSKO BEZ BARIÉR 2008


Vážené dámy, vážení páni,

láskavo dovoľte, aby sme Vás opätovne oboznámili s vyhlásením VI. etapy súťaže „Samospráva a Slovensko bez bariér 2008“, ktorú slávnostne vyhlásil dňa 1. decembra 2007 Ján Figeľ na záver Galavečera, na ktorom boli slávnostne vyhlásené výsledky V. etapy.

Záštitu nad celým projektom prevzali už v roku 1999 a trvalo jednotlivé aktivity podporujú najvyšší ústavní činitelia a Ján Figeľ, Európsky komisár za Slovenskú republiku.

Záštitu nad priebehom VI. etapy súťaže prevzali Ján Figeľ, Európsky komisár za Slovenskú republiku a Dušan Čaplovič, podpredseda vlády Slovenskej republiky.

Projekt, jeho jednotlivé aktivity v predchádzajúcich etapách súťaže podporil celý rad významných osobností politického, kultúrneho a spoločenského života. Súčasná, VI. etapa súťaže bola vyhlásená rovnako ako predchádzajúce na základe záujmu a z podnetu jednotlivých miest a obcí.

Súčasťou ceny pre víťazné obce alebo mestá budú opäť aj finančné odmeny, o výške ktorých bude usporiadateľ súťaže verejnosť informovať po 30. novembri 2008. Obvyklou podmienkou, rovnako ako v predchádzajúcich etapách je však záväzok, že získané finančné odmeny mestá a obce opäť použijú na projekty zamerané na odstraňovanie bariér.

Upozornenie!

Samosprávne kraje, médiá, resp. sponzori, ktorí sa zapoja do súťaže, môžu získať – rovnako ako mestá a obce – finančné odmeny za svoje úspešné projekty, ale tiež s podmienkou, že takto získané zdroje opätovne použijú na ďalšie projekty zamerané na odstraňovanie architektonických alebo spoločenských bariér.

Účastník súťaže musí organizátorom – členom Správnej rady účtu Slovensko bez bariér – na ich výzvu umožniť kontrolu realizovaných prác alebo aktivít, resp. spôsobu využitia finančných prostriedkov získaných ocenenými mestami a obcami na tieto projekty

Súťaže sa môže zúčastniť iba mesto, obec alebo samosprávny kraj v Slovenskej republike, podmienkou je písomná prihláška v termíne do 30. júna 2008doručenie, resp. odoslanie požadovanej dokumentácie „do uvedeného termínu do 30. septembra 2008“ (akékoľvek informácie poskytne MUDr. M. Orgonášová tel./fax: 02 / 52 444 119, e-mail: aozpo@stonline.sk).

V kategórii „Súťaž médií a donorov“ sa organizátori zaväzujú priebežne zverejňovať donorov na svojich webovských stránkach a zároveň zverejňovať prostredníctvom mediálnych partnerov všetkých donorov s výnimkou tých, ktorí požiadajú o to, aby neboli medializovaní. Finančné príspevky budú použité (ak nebude stanovená nejaká špecifická podmienka resp. cieľ donora) na pomoc pri debariérizácii životného a spoločenského prostredia z účtu „Slovensko bez bariér“, na prípravu, organizáciu a vyhodnotenie súťaže, ďalej na prípravu a realizáciu Galavečera, na ktorom budú vyhlásené výsledky súťaže a ktorý bude vysielať TV  počas vianočných sviatkov. V tejto kategórií sa súťaže môžu zúčastniť rôzne pravidelné relácie v elektronických médiách, pravidelné rubriky národných, regionálnych alebo miestnych médií (tlačových i elektronických), odborné časopisy venujúce sa tejto tematike, respektíve neperiodické tlačoviny alebo informačné a osvetové projekty zamerané na rôzne cieľové skupiny (zdravotne postihnutých ľudí, seniorov, vysoké školy, univerzity, stredné, základné školy a predškolské zariadenia a podobne)

Donori a médiá môžu byť aj zahraničnej proveniencie a ich príspevok môže mať finančnú i nefinančnú formu.

Záväzné prihlášky pre mestá, obce a VÚC, donorov i mediálnych partnerov   v prílohe.

Predmetom súťaže je odstraňovanie, resp. prekonávanie akýchkoľvek bariér – všetkých prekážok, ktoré komplikujú zdravotne postihnutým občanom ich život. Je len vecou tvorivej iniciatívy aký problém, resp. nedostatok, príp. zlepšenie kvality života pre našich zdravotne postihnutých spoluobčanov sa rozhodne mesto, obec, samosprávny kraj vlastnými silami alebo v partnerstve, resp. prostredníctvom nevládnych či súkromných, fyzických alebo právnických osôb riešiť – realizovať alebo donor respektíve médium podporiť.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční do 30. novembra 2008. Výsledky realizácie projektov prihlásených účastníkov, príspevky donorov a podiel mediálnych partnerov bude vyhodnocovať komisia, zložená z členov Správnej rady účtu Slovensko bez bariér a nezávislých odborníkov. Pri vyhodnocovaní médií a donorov sa bude brať do úvahy najmä efektívnosť finančnej, resp. vecnej či mediálnej pomoci pri odstraňovaní bariér a zvyšovaní kvality života ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím.

Vyhlásenie výsledkov VI. etapy súťaže „Samospráva a Slovensko bez bariér 2006-2007“ vo všetkých kategóriách sa uskutoční 2. decembra 2008 v predvečer Európskeho dňa ľudí so zdravotným postihnutím, repríza bude vysielaná počas vianočných sviatkov. Tak ako v predchádzajúcich etapách, bude slávnostný program Galavečera vysielaný v priamom prenose i v repríze počas vianočných sviatkov a priebežne bude zverejňovaný účet Slovenska bez bariér a organizovaná verejná zbierka pre účet „Slovensko bez bariér“, v rámci ktorého Správna rada účtu poskytuje pomoc pre získanie potrebných pomôcok alebo pomoc pri debarierizácii domov, bytov, pracovných, sociálnych alebo zdravotníckych zariadení, ktoré užívajú ľudia so zdravotným postihnutím. Pri vyhodnocovaní donorských príspevkov sa budú zohľadňovať aj reálne možnosti jednotlivých donorov a ich návrhy na podporu konkrétnych programov.

Sme veľmi radi, že na našu výzvu už v prvých dňoch po vyhlásení VI. etapy súťaže pozitívne reagovali jednotlivé mestá, obce, samosprávne kraje i médiá a donori. Veríme, že príležitosť prihlásiť sa využijú mnohé ďalšie mestá, obce a samosprávne kraje, ďalší donori i mediálni partneri. Sme presvedčení že trend stále väčšieho počtu zapojených a stále vyššej kvality predkladaných projektov bude pokračovať.

Mená a názvy sponzorov, mediálnych partnerov, inštitúcií a osobností, ktoré podporujú projekt budeme postupne zverejňovať. Všetky aktuálne informácie nájdete na webovských adresách: www.unia-miest.sk (neskôr www.unia-miest.eu) a www.aozpo.sk

Tešíme sa na Vašu účasť v súťaži i pri realizácii nášho spoločného cieľa zlepšiť kvalitu života všetkých zdravotne postihnutých občanov.

Matej Landl
Predseda Správnej rady
Účtu Slovensko bez bariér

MUDr. Mária Orgonášová, CSc.
Prezidentka AOZPO SR

Marián Minarovič
Generálny sekretár ÚMS

Daniel Brezina
Prezident OZ GEMMA ´93


Projekt |  Príjmy |  Obdarovaní |  Súťaž
Copyright © AOZPO SR 2008