ASOCIÁCIA ORGANIZÁCIÍ ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH OBČANOV SR


            Sociálna práca
 
  Sociálna práca s osobami s telesným alebo zmyslovým postihnutím 21.4.2009
  
  Sylaby ku skúške pre študentov Sociálnej práce Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava pre šk. r. 2008/2009 – externé štúdium
Predmet: Sociálna práca s osobami s telesným, zmyslovým, alebo vnútorným zdravotným postihnutím
21.4.2009
  
  MKF - Medzinárodná klasifikácia funkčnej schopnosti, dizability a zdravia – príručka 26.2.2009
  
  OPATRENIE 7 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 18.decembra 2008, ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok 26.2.2009
  
  ZÁKON 447 z 29.októbra 2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 26.2.2009
  
  ZÁKON 448 z 30.októbra 2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 26.2.2009
  
  Sociálna práca s osobami s telesným alebo zmyslovým postihnutím
prednáška pre 2.ročník
2.3.2009