NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

Prvá etapa projektu V4 je za nami

V mesiaci jún 2017 sa uskutočnili dve 2 - dňové medzinárodné stretnutia partnerov projektu, 4 okrúhle diskusné stoly. Zúčastnili sa na nich reprezentanti z Čiech, Maďarska,  Poľska a Slovenska. 

            Na prvom stretnutí cca 20 pozvaných účastníkov, z toho 7 zahraničných hostí, prezentovali a diskutovali najmä o skúsenostiach s implementáciou „Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím“ vo svojich krajinách a o vytváraní podmienok pre inkluzívne vzdelávanie detí a mládeže so zdravotným postihnutím na všetkých vzdelávacích úrovniach.

            Na druhom stretnutí bola diskusia zameraná predovšetkým na riešenie problémov v oblasti zdravotnej a sociálnej, vo vzťahu k implementácii požiadaviek dokumentu OSN v krajinách V4. Aj na tomto stretnutí sa celkovo zúčastnilo cca 20 pozvaných expertov z krajín V4. Z toho  Poľsko, Maďarsko a Česká republika boli zastúpené ôsmimi účastníkmi.

            Pre bližšiu informáciu o obsahu stretnutí si môžete pozrieť program na stránke www.aozpooz.sk/projekt V4. Postupne tam budú publikované aj kompletné prezentácie v slovenskom, aj anglickom jazyku.

            Všetky prezentácie z diskusných okrúhlych stolov budú spracované, na ich základe bude situácia v krajinách V4 analyzovaná a vzájomne porovnaná. Projekt bude ukončený medzinárodnou konferenciou v druhej polovici mesiaca október 2017. Na konferencii budú potom prezentované výsledky analýzy situácie v krajinách V4 v sledovaných oblastiach a zdôraznené tie prístupy k riešeniu, ktoré umožňujú uplatňovanie si práv aj osobami s rôznym druhom zdravotného postihnutia. Už teraz vieme, že pred nami je ešte stále dlhá cesta k vytvoreniu rovnakých príležitostí pre dôstojný život ľudí so zdravotnými obmedzeniami.

PARTNERI