NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

Legislatíva

Pripomienky k novele zákona 447/2008 Z.z. pre r. 2016

Záznam z rozporového konania

Pripomienky k Návrhu zákona,

 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, č. materiálu 20619/2009-II/1, zverejnenému MPSVaR na medzirezortné pripomienkové konanie. 

 

Dôležité tlačivá a vzory pre komunikáciu so štátnými orgánmi

 

Zoznam a znenie zákonov súvisiacich so sociálnou oblasťou

V zozname nájdete znenia zákonov schválených NRSR a týkajúcich sa našej problematiky Na podstránke publikujeme : Zákon č. 447/2008 Z.z. , zákon č. 448/2008 Z.z, zákon č. 577/2004 Z.z., zákon č. 661/2007 Z.z. a zákon č. 5/200/ Z.z.

 

Pripomienkové konania k novele zákona č.595/2003 z.z.

 

Legislatívne aktivity AOZPO

 

PARTNERI