NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

O nás

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky (AOZPO SR)

vznikla na základe vzájomnej dohody viacerých mimovládnych občianskych združení a zväzov ako nový právny subjekt, ktorý bol zaregistrovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 8.marca 1994.

Asociácia vznikla z nutnosti koordinovane presadzovať práva a oprávnené záujmy zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky vo vzťahu k zákonodarným orgánom, k orgánom štátnej správy na všetkých stupňoch riadenia, k samosprávnym orgánom a k iným subjektom vo vnútri štátu. Cieľom tejto spoločnej, koordinovanej aktivity organizácií združených v Asociácií je účinnejšie presadzovať vytváranie rovnakých podmienok a príležitostí pre zdravotne postihnuté osoby, ako majú ostatní občania štátu v duchu medzinárodných dokumentov o ľudských právach, ktoré boli prijaté členskými štátmi OSN.


Asociácia spolupracuje s medzinárodnými a národnými partnerskými organizáciami pri vytváraní rovnakých podmienok a príležitostí pre deti mládež a dospelých so zdravotným postihnutím a pri uplatňovaní ich ľudských práv.
Asociácia je členskou organizáciou Medzinárodnej organizácie zdravotne postihnutých osôb (Disabled People Internationale - DPI) a svetovej organizácie Rehabilitation International - RI.

___________________________________________________________________________

Poslanie AOZPO SR

Stanovy AOZPO SR

Prihláška za člena AOZPO SR  (po vyplnení treba poslať na adresu AOZPO)

Výročné správy AOZPO SR

_________________________________________________________________________

Medzinárodné aktivity na ktorých sme sa v minulosti podieľali:

 

___________________________________________________________________________ 

Správy

  Výročná správa 2016

  Správa o hospodárení 2016 

  Výročná správa 2015

  Správa o hospodárení 2015

  Výročná správa 2014

  Správa o hospodárení 2014

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

PARTNERI