ASOCIÁCIA ORGANIZÁCIÍ ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH OBČANOV SR


            Viete že ...?
Marec 2007 dňa 1. marca 2007 sa, v rámci iniciatívy programu EQUAL zorganizovala APZ ďalší regionálny kurz projektu: "Kvalita v podporovanom zamestnávaní" v Bratislave. AOZPO SR, ako partner projektu, predniesla prednášku na tému: "Integrácia ľudí so zdravotným znevýhodnením na trh práce"
Február 2007

dňa 22. februára 2007, v rámci iniciatívy programu EQUAL zorganizovala APZ regionálny kurz projektu: "Kvalita v podporovanom zamestnávaní" v NRC Kováčová. AOZPO SR, ako partner projektu, sa pripravila a predniesla prednášku na tému: "Integrácia ľudí so zdravotným znevýhodnením na trh práce". dňa 14. februára 2007 sa konalo mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia AOZPO SR. Abdikácia p. Jozefa Vrátila z januára 2007 bola prijatá. Volené orgány (Predsedníctvo a Revízna komisia) boli doplnené o nových členov /pozri: zápisnica a uznesenia). Po mimoriadnom Valnom zhromaždení zasadalo Predsedníctvo. Nový prezident zatiaľ nebol zvolený. Úlohy štatutára bude zatiaľ vykonávať čestná prezidentka AOZPO SR. Predsedníctvo uložilo JUDr. I. Javorskému, M. Orgonášovej a A. Lukovičovej vypracovať a členským organizáciám poslať Výzvu k zvýšeniu aktivít (pozri: výzva ).

Zápisnica z Predsedníctva 14.2.2007
Zápisnica z Valného zhromaždenia 14.2.2007
Uznesenie z VZ AOZPO SR 14.02.2007
Január 2007 Na zasadnutí Predsedníctva AOZPO SR, dňa 10. jan. 2007, sa p. Jozef Vrátil vzdal funkcie prezidenta AOZPO SR z vážnych zdravotných dôvodov. Funkciu štatutára organizácie až do Mimoriadneho zasadnutia Valného zhromaždenia bude zastávať Mgr. Iveta Mišová zo ZPMP
Zápisnica Predsedníctva 10.01.07.doc
December 2006 3. decembra na galakoncerte v SND v Bratislave boli vyhlásené výsledky súťaže "Samospráva a Slovensko bez bariér" pre r. 2005-2006. ( Slovensko bez bariér / ceny a uznania ) 13. decembra bol v New Yorku odsúhlasený dokument OSN : Konvencia o právach osôb so zdravotným postihnutím. Členské štáty OSN by ju mali podpísať v marci 2007
November 2006 Spoločnosť Gratex International a.s. ponúkla Asociácii spoluprácu pri zvyšovaní vzdelanostnej úrovne mladých ľudí formou zabezpečenia prednášky pre študentov stredných škôl, vrátane študentov na špeciálnych stredných školách. Asociácia rozposlala listy na riaditeľstvá špeciálnych škôl a organizáciám, ktoré zastupujú ZP mládež. Bližšie informácie: Spoločnosť Gratex, Slávka Šikurová na telefónnom čísle 0903 436 234 alebo na slavkas@gratex.com.
Október 2006

Na slávnostnej konferencii v Gráci bol ukončený jeden z medzinárodných projektov, na ktorom spolupracovala aj Asociácia. Slovenská verzia hlavných výstupných dokumentov: Kvalita služieb pre osoby so zdravotným postihnutím
Príručka pre procesy certifikácie v kontexte manažovania asistencie osobám so zdravotným postihnutím

Na MV SR boli zaregistrované nové Stanovy AOZPO SR.
Stanovy AOZPO upravené po výzve MV SR október 2006
September 2006 Asociácia pripravila nové Stanovy, ktoré boli na Valnom zhromaždení odsúhlasené a postúpené na zaregistrovanie na MV SR. Na základe nových Stanov za čestnú prezidentku AOZPO SR navrhla MUDr. Máriu Orgonášovú, CSc., jednu zo zakladateľov AOZPO SR a do apríla 2006 prezidentku AOZPO SR.
Apríl 2006 Dňa 25. 4. 2006 sa konalo v Bratislave zasadnutie Rady AOZPO SR, na ktorom Dr. Orgonášová požiadala z vážnych rodinných a zdravotných dôvodov o uvoľnenie z funkcie prezidentky AOZPO SR. Za nového prezidenta bol zvolený p. Jozef Vrátil z organizácie AURA.
Uznesenia Rady AOZPO SR 2006
December 2005 Dňa 8. dec. sa v Bratislave konala Konferencia k projektu: Kvalita v podporovanom zamestnávaní (Posilňovanie kapacity služieb podporovaného zamestnávania v sieti služieb zamestnanosti ako aktéra vyrovnávania príležitostí znevýhodnených osôb na trhu práce). Asociácia je partnerom projektu a mala aktívnu prezentáciu: "Skúsenosti občanov so zdravotným postihnutím pri umiestňovaní na trhu práce"
Prezentácia - APZ konferencia 2005
október 2005

V dňoch 19. 10. - 22. 10. 2005 budete mať možnosť navštíviť v priestoroch INCHEBY v Bratislave výstavu o modernom bývaní MODDOM, kde je možné sa oboznámiť aj s bezbariérovými interiérmi a riešeniami pre užívateľov mechanických alebo elektrických vozíčkov.
Časť výstavy s názvom NON-HANDICAP Slovakia 2005 bude umiestnená v pavilóne D2 Výstavného a kongresového centra Incheba Bratislava, Viedenská cesta 3. Otvorená bude v čase od 10.00 do 19.00 hod.
Sprievodným podujatím výstavy bude niekoľko odborných seminárov.Počas výstavy bude možnosť získať bezplatné sociálno-právne poradenstvo.
október 2005

V dňoch 7.- 9. októbra 2005 sa v Bukurešťi uskutoční pracovné stretnutie partnerov medzinárodného projektu EBIFF "Európsky certifikát pre profesionálov, ktorí pracujú v oblasti včasnej intervencie u detí". Projekt sa realizuje vrámci programu LdV. Bližšie informácie o projekte nájdete na tejto linke.

V dňoch 30.septembra - 2. októbra 2005 sa v Grazi uskutoční pracovné stretnutie partnerov medzinárodného projektu EQM-PD "Európsky manažment kvality pre profesionálov, ktorí pracujú so zdravotne postihnutými ľuďmi". Projekt sa realizuje vrámci programu LdV. Bližšie informácie o projekte nájdete na tejto linke.
august 2005 Finalizuje sa projekt "Európsky manažment kvality profesionálov pre prácu so zdravotne postihnutými osobami". Slovenskú verziu hodnotiaceho inštrumentu analýzy môžete stiahnuť z tejto linky.
máj 2005 22. mája 2005 na benefičnom koncerte "Slovensko bez bariér" bola odovzdaná hlavná cena súťaže "Samospráva a Slovensko bez bariér" za rok 2004. Hlavnú cenu získalo mesto Malacky. Mimoriadna cena bola udelená Hlavnému mestu SR - Bratislave. Ďaľšie ocenenia, bez určenia poradia, získali mestá: Hlohovec, Nitra, Pezinok, Prešov. Čestné uznania boli udelené mestám: Gbely, Handlová, Levice, Martin a Zvolen. Diplom za účasť v súťaži obdržali mestá: Humenné, Liptovský Mikuláš, Partizánske, Rožňava, Zlaté Moravce. V kategórii médiá získali cenu bez určenia poradia: OZ eSlovensko za projekt "BlindFriendly.sk", STV 2 za reláciu "Cesty nádeje", Slovenský rozhlas za pravidelnú rubriku "Žime spolu bez bariér" a mesto Nová Dubnica za najlepšiu bezbariérovú webovú stránku. Po koncerte predseda NR SR Pavol Hrušovský vyhlásil ďalšiu etapu súťaže "Samospráva a Slovensko bez bariér" pre roky 2005-2006.
Koncert odvysielala STV 2 dňa 4. júna 2005. Repríza koncertu bude odvysielaná začiatkom decembra 2005 z príležitosti Európskeho dňa ľudí so zdravotným postihnutím. Počas vysielania bude možnosť telefonovať v prospech účtu "Slovensko bez bariér".
marec 2005 V marci 2005 bol ukončený medzinárodný projekt ATTRAIN - Assistive Technology Consultant/ Advisor Training Development and Delivery, v rámci programu Sokrates/Grundtvig (www.tuke.sk/index-e.html). Výsledky celého projektu - publikácia "ATTRAIN - podporné technológie" v jazyku slovenskom, anglickom aj talianskom, aj na CD nosiči je k dispozícii v kancelárii AOZPO SR.