ASOCIÁCIA ORGANIZÁCIÍ ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH OBČANOV SR
English version

  aktuality   medializácia   2% príspevok z dane   pripomienky k legislatíve   FBLR   sociálna práca

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov Slovenska vznikla na základe vzájomnej dohody viacerých mimovládnych občianskych združení a zväzov ako nový právny subjekt, ktorý bol zaregistrovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 8.marca 1994.

Asociácia vznikla z nutnosti koordinovane presadzovať práva a oprávnené záujmy zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky vo vzťahu k zákonodarným orgánom, k orgánom štátnej správy na všetkých stupňoch riadenia, k samosprávnym orgánom a k iným subjektom vo vnútri štátu. Cieľom tejto spoločnej, koordinovanej aktivity organizácií združených v Asociácií je účinnejšie presadzovať vytváranie rovnakých podmienok a príležitostí pre zdravotne postihnuté osoby, ako majú ostatní občania štátu v duchu medzinárodných dokumentov o ľudských právach, ktoré boli prijaté členskými štátmi OSN.

Asociácia spolupracuje s medzinárodnými a národnými partnerskými organizáciami pri vytváraní rovnakých podmienok a príležitostí pre deti mládež a dospelých so zdravotným postihnutím a pri uplatňovaní ich ľudských práv.

Asociácia je členskou organizáciou Medzinárodnej organizácie zdravotne postihnutých osôb (Disabled People Internationale - DPI) a svetovej organizácie Rehabilitation International - RI.


Účet „Slovensko bez bariér“

PROJEKTY: Leonardo da Vinci

PROJEKTY: EQUAL
AKTIVITY ASOCIÁCIE
 • výmena informácií medzi organizáciami zdravotne postihnutých osôb prostredníctvom ich zástupcov v Asociácií,
 • monitorovanie aktuálnej situácie zdravotne postihnutých občanov SR,
 • vytváranie databázy o zdravotne postihnutých osobách v SR a o podmienkach ich života, vypracovávanie analýz a informovanie verejnosti,
 • presadzovanie oprávnených záujmov zdravotne postihnutých občanov prostredníctvom poslancov NR SR,
 • pomoc pri rozvoji a činnosti mimovládnych organizácií zdravotne postihnutých občanov,
 • konzultačná a sprostredkovateľská služba pre inštitúcie, ktoré sa zaoberajú problematikou zdravotne postihnutých osôb,
 • účasť na príprave podmienok pre vydávanie časopisu so zameraním na spoločné problémy zdravotne postihnutých osôb na Slovensku,
 • spolupráca pri príprave legislatívnych a iných návrhov pre orgány štátnej správy a orgány miestnej samosprávy,
 • spolupráca pri príprave návrhov opatrení týkajúcich sa životných podmienok zdravotne postihnutých osôb, ktoré predkladajú iné orgány alebo organizácie,
 • účasť na príprave Národného programu rozvoja životných podmienok pre integráciu zdravotne postihnutých občanov do každodenného života,
 • spolupráca pri presadzovaní práv a oprávnených záujmov zdravotne postihnutých občanov s Koordinačným výborom pre otázky zdravotne postihnutých občanov v SR, s Výborom pre zdravotníctvo a sociálne veci pri NR SR, s Ministerstvom zdravotníctva SR, s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, s Ministerstvom školstva, s Ministerstvom životného prostredia a s ďalšími orgánmi štátnej psrávy. 1. Nové osobitné označenia motorových vozidiel O2 – prepravujúcich občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu.
  Vo veľkých mestách sa objavili viaceré prípady zneužívania osobitných označení motorových vozidiel prepravujúcich osoby ťažko pohybovo postihnuté a následného využívania výhod, ktoré z nich vyplývajú. Preto Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov na Slovensku iniciovala zavedenie nových označení doplnených ochranným prvkom – hologramom, ktoré sa už v súčasnosti objavujú na motorových vozidlách prevážajúcich osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Na základe dohovoru s Prezídiom policajného zboru odborom Dopravnej polície, by od 1. januára 2002 mali byť v platnosti iba osobitné označenia motorových vozidiel O2 doplnené ochranným prvkom - hologram. (Kliknite "detaily")


 2. Účet „Slovensko bez bariér“
  Závery projektu Slovensko bez bariér ukázali, že z ekonomických dôvodov nie je možné v krátkom čase zvládnuť odstránenie architektonických bariér vybudovaných v minulosti. Z toho dôvodu z iniciatívy pána Mateja Landla (člen činoherného súboru divadla Astorka-Korzo ´90), aktívneho dobrovoľného účastníka projektu, bolo pri Asociácii organizácií zdravotne postihnutých občanov SR otvorený účet „Slovensko bez bariér“, z ktorého budú poskytované finančné prostriedky ako príspevok na úhradu nákladov spojených s odstraňovaním bariér.

  Nové čislo: 0630454138/0900 Slovenská sporiteľňa

PROJEKT ROKU 2001
 1. Rovnaké príležitosti pre ľudí so zdravotným postihnutím v krajinách Višegradskej skupiny v súvislosti s integráciou do Európskej únie


  Cieľ projektu: Cieľom projektu je napomôcť štandardizácii legislatívy, týkajúcej sa občanov so zdravotným postihnutím, v súvislosti so vstupom SR do Európskej únie. Špecifický cieľ projektu spočíva v analýze a porovnaní súčasne platnej legislatívy krajín Višegradskej skupiny (V4) v štyroch hlavných oblastiach: zdravotníctvo, životné prostredie, vzdelávanie a sociálna oblasť, s legislatívou členských krajín EU. Legislatívu v spomenutých oblastiach budeme analyzovať a porovnávať z pohľadu zdravotne postihnutých občanov a funkčnosti systému ich integrácie do spoločnosti. Takáto analýza pomôže všetkým zainteresovaným stranám v tomto projekte získať prehľad o regionálnych podmienkach pre integráciu ZPO. Tiež predpokladáme, že získame prehľad o objeme a zdrojoch finančných prostriedkov, vydávaných v každej krajine pre zabezpečenie rovnakých príležitostí pre ZPO v spomínaných štyroch oblastiach. Očakávame, že sa nám podarí identifikovať silné a slabé stránky systému integrácie v každej zo 4 krajín V4, ako aj v niektorých členských krajinách EU.


  Súhrnný opis projektu:Ide o medzinárodný projekt, ktorý realizuje Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR. Ďalšími partnermi sú DPI Poľsko, Národní rada zdravotne postižených ČR a National Federation of Disabled Persons´ Associations z Maďarska.

   Jednotlivé etapy u:
  • Zozbieranie podkladov pre analýzu legislatívy v spomínaných štyroch oblastiach v každej z krajín V4 zvlášť bude prvým krokom. Zapojení budú pracovníci štátnej správy a odborníci z mimovládnych organizácií, združujúcich ZPO.
  • Medzinárodná konferencia poriadaná v Častej papierničke v apríli 2001, ktorej obsahom bude analýza a porovnávanie situácie v členských krajinách V4.
  • Spracovanie výstupov z medzinárodnej konferencie do publikácie, ktorá bude vydaná v slovenskom a anglickom jazyku.
  • Zorganizovanie 4 okrúhlych diskusných stolov v spolupráci so zahraničnými partnermi, ktorých cieľom bude porovnanie výsledkov medzinárodnej konferencie, teda legislatívneho zabezpečenia rovnakých príležitostí pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v krajinách pripravujúcich sa na vstup do európskych štruktúr s platnou legislatívou v niektorých členských krajinách EU. Každý okrúhly stôl bude zameraný na legislatívu v jednej zo štyroch oblastí (zdravotníctvo, životné prostredie, vzdelávanie a sociálna starostlivosť ). Prizvaní budú experti z niektorých členských krajín EU.
  • Závery z týchto podujatí budú opäť vydané v publikácii v anglickej a slovenskej verzii. Obe publikácie budú vydané v počte 500 ks a poskytnuté poslancom NR SR, zákonodarným orgánom a mimovládnym organizáciám zaoberajúcich sa danou problematikou.


  Dostať sa na úroveň vyspelých krajín Európy aj v oblasti integrácie osôb so zdravotným postihnutím a ich rodín nie je len otázka ekonomická, ale tiež legislatívna, ktorá si vyžaduje užšiu spoluprácu štátneho a neštátneho sektora.


 2. dorobit . . .
PROJEKT ROKU 2000
 • Zdravotne postihnutí občania Slovenska a Európska únia

  Asociácia v spolupráci s Centrom pre Európsku politiku a Informačným centrom Delegácie EU zorganizovala vzdelávacie semináre vo všetkých 8 krajoch Slovenska. Prostredníctvom týchto seminárov na tému: "Osoby so zdravotným postihnutím a integrácia do Európskej únie", sa zintenzívnil kontakt a komunikácia medzi centrom a členskými základňami organizácií združených v Asociácii. Tým sa otvoril priestor pre dôkladnejšie monitorovanie aktuálnej situácie v teréne aj v súvislosti s implementáciou dokumentu OSN "Štandardné pravidlá na vytváranie príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím" vo vzťahu s praktickými skúsenosťami z uplatňovania novej legislatívy (najmä Zákon č. 195/98 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov). Poznanie súčasného stavu a posilnenie vplyvu a spolupráce MVO ZPO pri konkrétnych riešeniach na miestnej úrovni je základným predpokladom efektívnej tvorby životného a spoločenského prostredia v prospech integrácie ZPO do spoločnosti.

    Základ seminárov tvorili 3 okruhy:
  1. Diskusia o aktuálnych problémoch pri uplatňovaní zákona o sociálnej pomoci (zákon č. 195/1998 Z.z.) a informácia o pripravovanej novele tohoto zákona.
  2. Informácie o Európskej únii - jej histórii, inštitúciách a integračnom procese na Slovensku s osobitným dôrazom na politiku EÚ v oblasti integrácie zdravotne postihnutých občanov.

    Organizácia poskytla účastníkom seminárov nasledujúce materiály:
   • Ako funguje Európska únia? (vydala Európska komisia v roku 1998)
   • Ako pomáha Európska únia regiónom (vydala Európska komisia v roku 1998)
   • Juraj Alner: Európa pre Slovákov - Slovensko pre Európu
   • Juraj Alner: Phare, Slovensko a Vy
   • Európska únia a možné perspektívy pre integráciu občanov so zdravotným postihnutím (vypracovala Asociácia ZPO SR)
   • Stručný slovník európskej integrácie (vydalo Centrum pre európsku politiku v roku 1998)
   • Prvý stupeň k cieľu - vstup Slovenska do OECD predpoklad úspešného začlenenia do EÚ (vydalo Centrum pre európsku politiku v roku 1998)
  3. Komunikačný tréning za účasti zástupcov štátnej správy, aj zdravotne postihnutých účastníkov na tému - uplatňovanie si svojich požiadaviek vo vzťahu k možnostiam, ktoré dáva zákon o sociálnej pomoci na príslušných úradoch.


IINFORMÁCIE ZO ZAHRANIČIA:
 • V roku 1997 bolo založené Európske fórum zdravotného postihnutia (European Disability Forum - EDF), ktoré predstavuje strešnú organizáciu so 70 členskými mimovládnymi organizáciami a 17 národnými organizáciami z celej Európskej únie. EDF reprezentuje záujmy 37 miliónov zdravotne postihnutých občanov v Európskej únii. Jeho poslaním je upevňovať dodržiavanie ľudských práv zdravotne postihnutých občanov a podporovať rovnaké príležitosti v inštitúciách Európskej únie a členských štátov v súlade s nediskriminačnými princípmi.
 • Disabled People International (DPI) je celosvetová organizácia, zameraná na presadzovanie a ochranu práv zdravotne postihnutých ľudí, ktorá zabezpečuje, aby zdravotne postihnutí ľudia boli schopní dosiahnuť plnú účasť, sebaurčenie, integráciu a vyrovnanie príležitostí v štruktúre a službách každej komunity. Má tiež svoju európsku reprezentáciu (DPI-Europe).AOZPO SR je členom DPI od r. 1995.
 • Autobusy pre všetkých !!!
  V štvrtok 25. mája 2000 hlasovali ministri 15 členských štátov EÚ o vydaní smernice pre autobusovú dopravu. Hlasovali o zabezpečení možnosti účelného nástupu pre všetkých ľudí, vrátane použitia rámp alebo výťahov, do každého nového mestského autobusu v štátoch EÚ. Bude to znamenať významné víťazstvo zdravotne postihnutých ľudí v Európe a to vďaka úsiliu mnohých organizácií zdravotne postihnutých ľudí, jednotlivcov a podporovateľov z radov politikov. Ďalšia oficiálna správa o smernici o autobusoch prístupných pre všetkých bude publikovaná okolo 28.septembra 2000. Potom, počas troch nasledujúcich mesiacov, budú rokovania s Európskym parlamentom. Nové štandardy pre bezbariérové autobusy by teda mohli byť hotové okolo Vianoc 2000. O výsledku hlasovania Vás budeme informovať.


KONTAKTNÁ ADRESA:
AOZPO SR
  Benediktiho 5
  811 05 Bratislava       ( pri Slovenskom rozhlase ) mapa
   
Tel/fax: +421-2-52444119
E-mail: aozpo@stonline.sk
   
  Mgr. Peter Bódy - prezident AOZPO SR
  MUDr. Mária Orgonášová PhD - čestná prezidentka APOZPO SR
  JUDr. Igor Javorský - právny poradca AOZPO SR
  Barbora Belašičova - administratívna pracovníčka
  Bc. Igor Kňazovický - pracovný asistent


ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE ASOCIÁCIE:
 • Asociácia Marfanovho syndrómu
  AMS Vajnorská 54, 831 04 Bratislava
  t.č.: 02/ 44257904; M - 0903 74 74 24
  e-mail: marfan@mail.t-com.sk
  e-mail: lukovicova@stonline.sk
 • Autistické centrum Andreas
  Galandova 7, 810 06 Bratislava
  t.č. :02/ 54410907, M – 0907 323 338
  e-mail : andreas@andreas.sk
 • Cesta do života, o.z
  Líščie údolie 69, 841 05 Bratislava 4
  t.č.: 02/654 127 54
  e-mail: kacerka@nextra.sk
 • Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže (Spoločenstvo detských klubov zdravotne postihnutých detí a mládeže)
  Ťahanovské riadky 23, 040 01 Košice
  t.č.: 055/ 632 49 41
  e-mail: detskyklub@yahoo.com
 • Klub cystickej fibrózy
  Lőfflerova 2, 040 01 Košice
  t.č.: 055/ 633 80 31, M – 0902 958 904
  e-mail: klubcf@klubcf.sk
 • Klub Venuša - združenie žien po operácii rakoviny prsníka
  Plickova 3, 831 06 Bratislava 3
  t.č.: 02/ 207 006 69, M – 0903 919 610
  e-mail: m.vozarova@ba.netlab.sk
 • Liga proti reumatizmu na Slovensku
  Nábr. I. Krasku 4, 921 01 Piešťany 1
  t.č.: 033/ 76 23 511, M – 0905 445 82
  e-mail predseda : rovensky@nurch.sk
  e- mail tajomníčka: hrckova@nurch.sk
 • Margarétka (občianske združenie pre zdravotne postihnuté deti a ich rodiny)
  Kolpašská 6, 969 01 Banská Štiavnica
  M – 0907 144 103 , 0902 460 678, 0949 715 114
  e-mail: margaretka@margaretka.sk
 • Nadácia pre pomoc ľudom s Rettovým syndrómom
  Parková 760/3, 924 01 Galanta
  t.č: 031/780 26 74, M – 0905 894 305
  e-mail: rettsyndrome@stonline.sk
 • Nezábudka - združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi
  Tureň č.300, 903 01 Senec 1
  t.č.: 02/ 45 91 81 88, M – 0907 151 278
  e- mail: nezabudkaturen@nextra.sk
 • Organizácia ŤTP a vozíčkarov v SR
  Ľ.Okánika 6A, 949 01 Nitra 1
  t.č.: 037/ 733 51 00, M - 0905 898 943
  e- mail: vfranko@centrum.sk
 • OZ Umenie pomoci
  Mamateyova 10, 851 04 Bratislva 5
  t.č.: 02/ 654 290 09, M – 0905 613 667
  e- mail: anna.surovcova@chello.sk
  e-mail: arthelps@isternet.sk
 • Premeny-Slovenská asociácia pacientov a pac. organizácií pre duševné zdravie
  “VAŠE ZDRAVIE“ NsP- Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen
  M - 0903 208 548
  e -mail: eva.farbiakova@azet.sk
  e - mail: premeny@azet.sk
 • SLOVILCO Krušovská 1831/4, 955 01 Topoľčany
  M – 0905 319 978
  E – mail: cackoj@gmail.com
  e- mail: slovilco@stonline.sk
 • Spoločnosť Downovho syndrómu v SR
  UPKM Limbova 14, 833 01 Bratislava 3
  M – 0907 887 077
  E – mail: rlezo@softip.sk
 • Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
  Nám. 1 mája č. 1, P. O. Box 89, Bratislava 1
  M - 0915 703 709
  E – mail : sposa@changenet.sk
 • Spoločnosť pre pomoc paraplegikom
  Záporožská 12, 851 01 Bratislava 5
  t.č.: 02/ 63 83 86 74
  E – mail: studena@sjc.sk
 • Spoločenstvo psoriatikov a atopikov
  Kuklovská 3, 841 04 Bratislava 4
  t.č.: 02/ 65 42 47 12 , M - 0905 456 002
  E – mail: hurbanicova.terezia@stonline.sk
 • Športinvalid
  Šoltésovej 7, 040 01 Košice 1
  t.č.: 055/ 67 80 04 9 M – 0915 916 125
 • Slovenský zväz sclerosis multiplex
  K. Čulena 12, 917 00 Trnava 1
  t.č.: 057/ 44 93 113, M – 0918 636 623, 0903 204 902
  E – mail: szsm@szm.sk
 • Športový klub telesne postihnutých
  Očovská 2, 851 02 Bratislava 5
  t.č.: 02/ 63 83 81 95
 • TEP - klub
  Haburská 33, 821 01 Bratislava 2
  t.č.: 02/ 43 33 58 41, M - 0905 781 302
 • Slovenská spoločnosť celiatikov
  Pribinova 2, P. O. Box D5, 921 01 Piešťany
  t. č. : 033/762 31 94
  e – mail: ssc@post.sk
  e – mail: haberem@vuje.sk
 • Združenie rodičov a priateľov detí a mladistvých s coeliakiou v Košiciach
  Šrobárova 2 Ústav hyg. LF UPJŠ, 044 00 Košice 1
  M – 0908 543 668
  e- mail: kvetoslava.rimarova@upjs.sk
 • Združenie občanov AURA
  Benediktiho 5, 811 05 Bratislava
  M – 0907 531 908
  E – mail: epilepsia@pobox.sk
 • Združenie pre duševné zdravie - INTEGRA
  Pri mlyne 1430, 071 01 Michalovce 1
  t.č.: 056/ 64 21 71 14, M – 0908 980 555
  e- mail: integra@zoznam.sk
  e- mail: jankahurova@zoznam.sk
 • Združenie príbuzných a priateľov - RADOSŤ
  Rastislavova 12, 040 01 Košice 1
  t.č.: 055/ 678 27 38, M – 0905 588 014
  E –mail: radost@mailbox.sk
 • Združenie vojnových poškodencov Slovenska
  Štefánikovo nábr. 7, 974 01 Banská Bystrica
  t.č.: 048/ 41 53 495
 • Združenie zdravotne postihnutých občanov v SR
  Poliklinika Tehelná 26, 832 40 Bratislava 3
  t.č.: 02/ 44 45 17 20
  e- mail: nadacia@slovanet.sk
 • Združenie pre pomoc mentálne postihnutým
  Švabinského 7, 851 01 Bratislava 5
  t.č.: 02/ 63 81 49 87 (68), M- 0905 709 557
  E – mail : zpmpvsr@changenet.sk
 • Zväz diabetikov Slovenska
  Súťažná 18, 821 08 Bratislava 2
  t.č.: 02/ 55 42 24 26 , M -. 0903 789 717
  E – mail: zds.zds1@gmail.com
 • Celoslovenské o.z. rodičov, príbuzných a priateľov ľudí s duševnými poruchami (OPORA)
  Partizánska 9, 811 03 Bratislava
  e- mail: kminichova@orangemail.sk
 • Liga za duševné zdravie
  Šefčenkova 21, 851 01 Bratislava
  t.č. : 02 / 63 81 55 92
  e – mail: sasa.fischerova@dusevnez.sk
 • Otvorme dvere, otvorme srdcia o.z.
  Šefčenkova 21, 851 01 Bratislava
  t. č. 02 / 638 155 00
  e- mail: odosba@stonline.sk
 • Paralympijský výbor
  Benediktiho 5, 811 05 Bratislava
  t. č. 02 / 57 78 97 00
  e-mail: spcoffice@spv.sk
 • Občianske združenie Barlička
  Prostejovská 38, 080 01 Bratislava
  051/749 8850
 • Slovenská Alzheimerova spoločnosť
  Mlynarovičova 21, 851 03 Bratislava
  e- mail: spolocnost@alzheimer.sk